top of page

Swing Ding

 

Maid gelang, Jüngling bang

in den Schlaf zu singen:

"Tangastring, Ringfingerling,

swing ding, Deng Xiaoping."

 

Durch Gesang Maid ihn zwang,

aus dem Bett zu springen:

"Kümmerling, kein Namensring,

swing ding, Deng Xiaoping."

 

Von der Stang’ er eindrang,

mit den Tränen ringen:

"Schlingel, Kringel, Jämmerling,

swing ding, Deng Xiaoping."

 

Klang in Spangen, Spangengängen,

banges Singen, jung verschlingen

trüber Drang, lang ging Gesang,

swing ding, Deng Xiaoping.

 

Eng’lautklang, Duftempfang

läßt sich nicht bezwingen:

"Klinge streng in Lunge ging,

swing ding, Deng Xiaoping."

Übersetzung: Jón B. Atlason & Alexander Sitzmann

bottom of page